Development Research Center of the State Council
People's Republic of China
| DRC Home | Contact
Adviser Shijin Liu
Team Leader Yongsheng Zhang
DRC members (A-Z) Jianpeng Chen
Jianwu He
Zuojun Li
Haiqin Wang
Xiaowei Xuan
Yongwei Zhang
Hongchun Zhou
Xian Zhuo
Invited researchers (A-Z)
Carlo Jaeger Global Climate Forum, Arizona State University, Beijing Normal University
He-ling Shi Monash University, Australia
Ligang Song Australian National University
Jiang Wu University of Western Ontario, Canada
Shuntian Yao Nanyang Technological University, Singapore
Dingsheng Zhang Central University of Finance and Economics
Xinye Zheng Renmin University of China
Research Assistant Liang Su
Interns  
NetEase Open CoursesMIT OpenCourseWareKhan AcademyCourseraTED TalksUNFCCCEconPapersGGKP
World BankUNEPOECDEEAGCFGGGIANU-CCEPWRIRFFEconomistEAFWEF
Traffic:92356
Development Research Center of the State Council (DRC), All rights reserved, Beijing ICP 12035235
Technical support provided by DRCNET